آدرس: شیراز، خیابان فلسطین، پلاک 80

كدپستي: 7134668346

تلفن: 07132306151

فکس: 07132346607

ایمیل: info@saadatilab.com

 

Dr. Saadati Pathobiology Laboratory

Address: 80 Felestin st, Shiraz, Iran

Postal Code: 7134668346